4 fundamenten van ons onderwijs

De 4 fundamenten van de Beatrixschool.

Ons handelen krijgt vorm vanuit de 4 fundamenten van onze school.

Christelijk onderwijs:

Onze school heeft een Protestants Christelijke identiteit. De waarden en normen die we uitdragen en voorleven, vinden hun oorsprong in het Woord van God, de Bijbel. Het gaat om begrippen als liefde, trouw, eerlijkheid, zorg en respect. Zodat een ieder leert open te staan voor het wonderlijke en mooie van God, de schepping, zichzelf en de ander.

Ieder kind uniek. Pedagogisch fundament:

Ons handelen is te onderscheiden in pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Vanuit het pedagogisch handelen is het van belang om oog te hebben voor het individu, open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Een stevige basis. Didactisch fundament

Goed onderwijs krijgt vorm in de klas. Het lesgeven is de kern van ons werk. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

·         interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

·         onderwijs op maat geven: differentiëren

·         gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)

·         een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen

·         kinderen zelfstandig (samen) laten werken

 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet om het onderwijs zo passend mogelijk te kunnen bieden.

Toekomstgericht onderwijs

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

·         Samenwerking en communicatie

·         Wetenschap en Technologie

·         ICT gebruik

·         Probleemoplossend denken en creativiteit

·         Planmatig werken

De toekomstgerichtheid van onze school heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).

 Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers . Om tot echt duurzame verbeteringen te komen moeten we sámen als één sterk team opereren.

 - Wederzijds vertrouwen; Leraren zien wij als professionals. Je moet kunnen vertrouwen op elkaars goede intenties en elkaars hulp kunnen accepteren. We spreken ook het vertrouwen uit dat goede ondersteuning voor een ieder zal leiden tot opbrengsten die aansluiten bij de mogelijkheden van onze leerlingen.

- Actieve empathie; We verplaatsen onszelf proactief in behoeften en gevoelens van de ander en proberen deze te begrijpen.

 - Toegang tot hulp; Kennis die nodig is om het vak uit te oefenen moet binnen het team voorhanden zijn.

 - Moed; Je hebt moed nodig om te experimenteren en plannen te ontwikkelen. Het vraagt evenveel moed om steeds weer kritisch naar elkaars plannen te kijken en daarop te reageren.

 - Mildheid bij het oordelen; bij experimenteren, onderzoeken en ontwikkelen hoort ook dat je fouten kunt maken en durft te maken. Die ruimte kan er alleen zijn als we mild zijn in ons oordelen.